Názov časopisu : 1TLIVEC     | |   Založené : 2011    |   Ročník : 7    |   Číslo : 1-12    |   Uzávierka : 3-teho    |   Vychádza : 10-teho    | |    Archív : 2017

Rubrika „ÚVOD“

1 ÚVOD úvodník PRE KOHO JE ČASOPIS Z-F Z A M I

Časopis z-f s názvom „1TLIVEC“ je internetový časopis, vytvorený k propagácii 28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca, ktorý sa nazýva „Zami-Filozofia“. Mesačník „1TLIVEC“ vytvárajú autor z-f (šéfredaktor), lektor z-f (sprostredkovateľ z-f) a dobrovoľní prispievatelia. Obsah časopisu z-f zavedie čitateľa do rôznych končín tvorivého myslenia jednotlivca a do rôznych oblastí spoločenského života ľudstva na našej planéte. Základnými charakteristickými črtami časopisu z-f sú „tvorivosť a otvorenosť“.

Čo je „tvorivosť“ časopisu z-f? Tvorivosť rubrík a podrubrík. Tvorivé opisovanie udalostí času na základe vlastných životných skúseností jednotlivca. Originálnym a jedinečným spôsobom.

Čo je „otvorenosť“ časopisu z-f? Otvorenosť rubrík a podrubrík. Otvorené okná a dvere času vytvorených príspevkov a článkov. Otvorené okná a dvere času vlastných životných skúseností jednotlivca. (Obrázok: zami)

Časopis z-f „1TLIVEC“ je na internete voľne prístupný ľubovoľnému dospelému záujemcovi.

2 ÚVOD návod AKO ČÍTAŤ ČASOPIS Z-F Z A M I

Časopis z-f s názvom „1TLIVEC“ obsahuje celkom sedem rubrík (úvod-zamifi-šštvorilka-vkus-jednotlivec-spoločnosť-záver). V každej rubrike je niekoľko podrubrík. Každé číslo časopisu z-f má zadanú hlavnú tému. Časopis z-f má svoj internetový archív.

V rubrike „ÚVOD“ sa nachádzajú len úvodné informácie. Nie sú tu žiadne články prispievateľov.
V rubrike „ZAMIFI“ sa nachádzajú základné informácie k 28-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca „Zami-Filozofia“. Nie sú tu žiadne články prispievateľov.
Rubriky „ŠšTVORILKA+ VKUS+ JEDNOTLIVEC+ SPOLOČNOSŤ“ sú tvorivým jadrom časopisu z-f. Nachádzajú sa tu všetky tvorivé príspevky prispievateľov. Tieto štyri rubriky spolu úzko súvisia.
V rubrike „ZÁVER“ sa nachádzajú záverečné informácie. Sú tu aj články prispievateľov.

3 ÚVOD vydavateľ KDE SA PRIPRAVUJE A VYDÁVA ČASOPIS Z-F Z A M I

Európska únia (EÚ) - Slovensko (SK) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) - Nitra (NR) - Alekšince

Zami-Filozofia (z-f) je 28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca. Nový, pôvodný, originálny, nezávislý, slovenský. Internetový časopis z-f s názvom „1TLIVEC“ je pripravovaný a vydávaný na Slovensku, v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Nitra, obci Alekšince. V slovenskom jazyku. Vznikol v roku 2011, prvé číslo vyšlo 10. januára 2011. Je tvorivý, otvorený, originálny, nezávislý. Samostatný v rámci technickej, tvorivej a finančnej realizácie.

Poznámka: pre získanie viac informácií o časopise z-f použi e-mailovú kontaktnú adresu: zami@zamifi.eu

 

Nitriansky samosprávny kraj: k l i k n i

Mesto Nitra: k l i k n i

Obec Alekšince: k l i k n i